Search images: go

Allmänna villkor

Dessa Avtalsvillkor är en överenskommelse mellan MeyQCards  och dig som är Användare/Kund/Köpare av MeyQCards bilder och hemsida.

1. Allmänt

MeyQCards   Avtalsvillkor gäller då Kunden får tillgång till bilder från MeyQCards. Kunden kan få tillgång till bilder från MeyQCards genom nedladdning från MeyQCards digitala arkiv till egen dator eller genom leverans av bilder efter beställning via e-mail, ftp eller annan elektronis media. Den som använder MeyQCards digitala arkiv godkänner automatiskt MeyQCards Avtalsvillkor. Som registrerad användare av MeyQCards digitala arkiv erhåller Kunden användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte missbrukas. Kunden är skadeståndsskyldig om erhållet användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig.Den som agerar på uppdrag av ett företag, organisation eller myndighet, garanterar att han har rätt att binda detta avtal.

2. Upphovsrätt

MeyQCards bilder skyddas av Upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bildern övergår inte till Kunden. Kunden erhåller endast en begränsad användningrätt enligt MeyQCards Licensavtal.

3. Skissbilder

Genom att ladda ner skissbilder från MeyQCards hemsida ingås avtal mellan bildanvändaren/Kunden och MeyQCards  . Skissbilder som laddas ner gratis från MeyQCards får endast användas för internt bruk i preliminära layouter och skissarbeten. Skissbild får visas för internt godkännande eller bedömning från ev. kund till Kunden. Efter avslutad layout- och skissproduktion skall alla digitala kopior raderas. Äganderätt och upphovsrätt till nedladdade skissbilder från MeyQCards digitala arkiv förblir MeyQCards/respektive fotografs egendom.

4. Byline

Vid publicering av bild skall alltid källa anges i byline: fotograf/MeyQCards. Vid utebliven byline debiteras dubbelt bildpris.

5. Garanti

MeyQCards  garanterar att köpta bilder är fria från tekniska fel och håller förväntad kvalitet under minst nittio (90) dagar från leveransdagen. MeyQCards totala ansvar och Kundens enda gottgörelse från MeyQCards enligt denna begränsade garanti utgörs, efter MeyQCards bestämmande, av byte av den defekta bilden eller återbetalning av licensavgiften. Den ovan angivna garantin är den enda garanti som MeyQCards lämnar, och frånsäger sig uttryckligen alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inkluderande garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för särskilt syfte.

6. Kränkning

Bilder får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande eller på annat sätt som strider mot svensk lag. För bild som publiceras i sammanhang som tex politik, religiösa samfund kriminalitet, opinionsbildning, sex, alkohol/tobak mm där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar Kunden för att tillstånd inhämtas.

7. Människor på bild

Kunden/bildanvändaren ansvarar för publicering av bilden i egenskap av ansvarig utgivare. Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) skall identifierbara personer på bild ge sitt tillstånd innan den publiceras i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas. MeyQCards  fråntager sig allt ansvar i de fall Kunden använder bild i reklamsammanhang utan identifierbara personers tillstånd.

8. Annan upphovsmans verk eller varumärke

Vid publicering av bild som innehåller annan upphovsmans verk eller varumärke, ansvarar bildanvändaren för eventuella ekonomiska krav från denne. Tillstånd kan bla hämtas från BUS (Bild Upphovsrätt Sverige) www.bus.se.

9. Ansvarsbegränsning

MeyQCards  ansvar begränsas till att leverera rätt bild till rätt pris. MeyQCards är inte i något fall ansvarig för Kundens användande av bilder som orsakar skada eller ekonomisk förlust. Detta omfattar även eventuella krav från tredje part.

10. Betalningsvillkor vid fakturering

Betalningsvillkor 30 dagar. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen jämte lagstadgade kostnader. Påminnelseavgift debiteras med 45 kronor. Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas.

11. Vite

Om Kunden använder licensierad bild mot bestämmelserna enligt dessa Avtalsvillkor, och efter MeyQCards gjort invändningar mot detta utan att göra rättelse, utgår till MeyQCards ett vite med belopp som för varje tillfälle skall uppgå till två (2) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmänn försäkring fr.o.m 1970.

12. Tillämplig lag och tvister

Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag, med Stockholms tingsrätt som första instans såvida inte behörighet skulle saknas, enligt 17 § rättegångsbalken.

13. Ändringar och tillägg

MeyQCards förbehåller sig rätten att göra ändringar och tillägg till dessa Avtalsvillkor utan varsel.

14. Frågor

Ifall du som Kund är minsta osäker eller har någon fråga om regler, kostnader mm enligt dessa Avtalsvillkor, tveka inte utan kontakta oss omgående på telefon 070-9790343 eller via mail claus@meyqcards.se

Licensavtal för copyrightskyddade bilder

1. Licensens omfattning

Köpt bild får endast användas i den omfattning som angivits på fakturan från MeyQCards. All användning utöver detta kräver skriftligt tillstånd från MeyQCards. Kunden får inte överlåta rätten till bilden till någon annan för publicering utan skriftligt godkännande från MeyQCards. Denna användarlicens är endast giltlig vid full betalning. Detta licensavtal för copyrightskyddade bilder omfattas även av MeyQCards Allmänna villkor.

2. Lagring av bild

Vid köp får nedladdade högupplösta bilder från MeyQCards endast lagras digitalt i den utsträckning som krävs för att Kunden ska kunna framställa sin produkt. Efter avslutad produktion skall alla digitala kopior av bilden raderas såvida inget annat avtalats. Nya exemplar av bilden får ej framställas utan tillstånd från MeyQCards. Vid ev återpublicering ska MeyQCards blir informerat och halva priset kommer att debiteras..

3. Internet/Intranet

Beakta att även bildpublicering på Internet/Intranet skyddas av Upphovsrättslagen.

4. Manipulering av bild

Förändring av bildens form eller innehåll, utöver normal redigering som inte på något sätt förändrar bildens innehåll, får inte göras utan tillstånd från MeyQCards. Ansvaret för eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilden åvilar helt på Kunden.

5. Priser

Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat överenskommits. Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) samt icke-exklusiv engångspublicering per bild. Gällande prislista gäller oavsett om bilden publiceras i färg eller svart/vitt. Moms tillkommer på samtliga priser, samt eventuella porto och frakt.. Denna Licens är endast giltlig vid full betalning.

Licensavtal för royaltyfria bilder

1. Licensens omfattning

MeyQCards upplåter att Kunden accepterar licensavtalet utan ensamrätt. Ifall köparen är ett företag, organisation eller myndighet så får MeyQCards royaltyfria bilder högst göras tillgängliga i ett nätverk för högst tio personer. I fall där fler än tio personer skall ha möjlighet att använda bilderna skall en ny användarlicens beställas. Denna användarlicens är endast giltlig vid full betalning. Detta licensavtal för royaltyfria bilder omfattas även av MeyQCards Allmänna villkor.

2. Användande av köpt bild

Som köpare av MeyQCards royaltyfria bilder får man rätt till att:

 1. använda bilden hur många gånger som helst.

 2. använda bilden online på Internet och andra elektroniska distributionssystem, samt i design av hemsidor.

 3. använda bilden i obegränsad upplaga i de publikationer, annonser, och förpackningar bilden förekommer.

 4. beskära och ändra bildens innehåll.

 5. använda bilden på obestämd tid, undantaget innehållet i punkt 3.f) och 4 nedan.

 

3. Användarbegränsningar

Som köpare av MeyQCards royaltyfria bilder får man inte:

 1. använda köpt bild i kränkande sammanhang, se MeyQCards Allmänna villkor punkt 6.

 2. sälja eller upplåta bilden vidare till tredje part.

 3. använda bilden till ändamål som konkurrerar med MeyQCards  .

 4. sprida bilden elektroniskt genom tex visitkort och olika slag av brevhälsninger.

 5. överlåta bilden vid ev konkurs.

 6. använda bilden till vykort, posters mm där bilden framstår som egen säljprodukt.

Licensavtal blogg-bilder

1. Licensens omfattning

MeyQCards upplåter att ägaren av bloggen använder bilder från vårt arkiv utan kostnad. Bilden får endast användas till personliga bloggar och bloggen får inte på något sätt vara associerad till ett företag.

2. Byline

Både namnet på fotografen och MeyQCards måste framgå när bilden publiceras.

Byline skall alltid anges enligt följande: Fotografens namn/MeyQCards. Om detta inte följs debiteras dubbelt normalpris för bilden.

Så långt det är möjligt måste byline alltid vara utsatt i direkt anslutning till den publicerade bilden. Om det inte är möjligt av någon anledning, skall fotografens namn vara i anslutning till bilden och resten så nära bilden som möjligt.

4. Upphörande

Detta Licensavtal gäller tillsvidare. Licensavtalet upphör automatiskt, utan varsel och återbetalning av licensavgiften, ifall Köparen underlåter att följa bestämmelserna i detta licensavtal. Vid upphörande får Kunden inte längre använda de royaltyfria bilder köpts från MeyQCards, samt måste alla bilder raderas från elektronisk och/eller magnetiska media.

5. Priser

Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat överenskommits. Samtliga priser avser svenska kronor (SEK). Moms tillkommer på samtliga priser, samt eventuella porto- eller fraktavgifter. Denna Licens är endast giltlig vid full betalning.

 

UA-119243142-1