Search images: go

Den här informationen sparar vi:

Informationen vi sparar är den du aktivt lämnar till oss, såsom förnamn, efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer när du fyller i vårt kontaktformulär. MeyQCards köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system och du kan avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven som skickas till dig.

 

Vi använder informationen till:

Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, och skräddarsy vårt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i vår kommunikation.

 

Följande personer tar del av informationen:

Det är endast anställda hos MeyQCards som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

 

Vilken lagtext hänvisar till för att få lagra informationen och för att få hantera den:

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

 

Behandling av personuppgifter

MeyQCards värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av MeyQCards sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen[1] (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

MeyQCards avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, sociala medier och liknande instanser.

 

Syftet med insamling av personuppgifter

IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härledas till dig som person. MeyQCards behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

 

Laglig grund

MeyQCards behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. Vi inhämtar samtycke, där detta så krävs, innan vi påbörjar behandling av dessa.

 

Ditt godkännande

Genom att du har givit ditt samtycke på hemsidan samtycker du till att MeyQCards i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos MeyQCards samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. MeyQCards äger rätt att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från MeyQCards få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter blir raderade hos MeyQCards.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till Claus@MeyQCards.se eller genom att avregistrera dig i något av våra utskick. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det MeyQCards att vidta rättelseåtgärder.

 

 

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

MeyQCards Consultants AB

Org nr:  5590508197

Skogalundsvägen 46

131 42 Stockholm

Claus@meyqcards.se

0709790343

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds

 

UA-119243142-1